co děláme s vašimi daty

GDPR - osobní údaje

Obchodní podmínky – příloha GDPR – osobní dat

Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") Pikomal s.r.o., IČ 14128934 se sídlem Košice 24, 285 04 Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora.(dále jen : "správce").

1.2. Kontaktní údaje správce jsou:

       Adresa: Košice 24, 285 04 Uhlířské Janovice

       email: info@dagmar-touskova.cz

       telefon: 00420 603 885 898

1.3.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě: identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/la nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky, dále poptávky nebo zájmu o návrh a poradenství osvětlení do interiéru nebo exteriéru.

2.2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy či objednávky.

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů a personalifikovaných nabídek, inspirací a vzdělávacích článků nebo informací) podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR 

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem: při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky ( jméno,adresa a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy , bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

 

Doba uchovávání údajů 

4.1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 132 měsíců od ukončení smluvního vztahu)
 • po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 132 měsíců, jsou-li osobní údaje zpracovány na základě souhlasu

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

 

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • zajišťující marketingové služby
 • zajišťující archivační služby

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

 1. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle článku 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle článku 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle článku 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku 1.2 těchto podmínek

6.2. Dále máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů

Pro tyto účely zajištění svých práv použijte e-mailovou adresu gdpr@dagmar-touskova.cz , váš požadavek zpracujeme nejpozději do 30-ti dní od zaslání požadavku.

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 1. Závěrečná ustanovení
 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 06.01.2022

Podepsána Dagmar Toušková