OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje mezi internetovým obchodem www.pikomal.cz (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) ještě před objednáním zboží.

Prodávající: Pikomal s.r.o., IČ 14128934 se sídlem Košice 24, 285 04 Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora.

Kupující: Osoba, která objednává bez živnostenského oprávnění zboží za účelem vlastní potřeby. (dále jen “Odběratel 1“)

Tento obchodní vztah je udržován v souladu s platným zněním občanského zákoníku a platí pro obchody uskutečněných v České republice.

Kupující: Osoba, která objednává s živnostenským oprávněním zboží za účelem další distribuce (dále jen „Odběratel 2“ a Odběratel 1 anebo Odběratel 2 také jako „Zákazník“ v jiných než výslovně uvedených VOP ustanoveních)

 

Prodávající upozorňuje, že dobrý obchodní vztah s kupujícím, považuje za prioritní. Z toho důvodu předpokládá možná obchodní úskalí, na která cítí povinnost kupujícího předem upozornit. Preferuje prováděné kroky po dohodě s kupujícím tak, aby byly vedeny k plné spokojenosti obou stran.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné. Budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou v žádném případě zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, která není nezbytně nutná k plnění smlouvy, apod. Použití k uskutečnění plnění smlouvy je považováno sdělení informací dopravci a případně bance nebo zástupci poskytující úvěr, v případě neuhrazených závazků vůči naší firmě také subjektům, které se touto problematikou zabývají.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.pikomal.com jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. V tomto okamžiku nejpozději vzniká zdanitelné plnění. Po převzetí objednaného zboží je odeslán prodávajícím doklad na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující se zasláním touto formou souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. K uskutečnění obchodu nemusí být registrován.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení zboží až okamžikem jeho převzetí. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Uvedené ceny v internetovém obchodu Prodávajícího jsou konečné, včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné. Stejně tak, pokud má podezření, že objednávka není zadána kupujícím odpovídající dobrým mravům obchodního vztahu. U objednávek si vyhrazuje právo ověřit objednávku telefonicky ještě před odesláním kupujícímu.

Prodávající umožňuje platbu na dobírku při převzetí zboží hotově řidiči. Za dobírku je účtováno tzv. doběrečné viz. Ceník přepravy a plateb

-variabilní symbol je číslo objednávky. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího, že peníze na účet obdržel. Zboží je odesláno kupujícímu po obdržení úhrady na účet.

-platba on-line kartou

Zboží je dopraveno zákazníkovi v celé České republice bez omezení. Prodávající odesílá zboží dle volby zákazníka.

GLS doručení na místo v ČR

GLS doručení na výdejní místo (smluvní partner tohoto přepravce), kde si zákazník zboží vyzvedne sám.

Vlastním rozvozem (zejména u zakázek, kterým by hrozilo poškození nebo zakázek vyšší hodnoty), tento způsob dopravy určuje výhradně prodejce

Při objednávkách do stanovené výše minimální objednávky je účtováno dopravné. Při objednávkách přesahující hodnotu stanovené výše minimální objednávky hradí dopravné prodávající, způsob dodání si v tomto případě volí sám. Aktuální výše minimální objednávky je v ceníku přepravy a plateb.

 

Termíny dodání – v potvrzení objednávky uvádíme v pracovních dnech.

Zboží je uvedeno, že je skladem, tedy je obvykle po obdržení objednávky druhý den baleno, další den předáno k přepravci. Přepravce obvykle učiní dva pokusy o dodání. Poté je zboží odvezeno zpět prodávajícímu. Další doručení kupujícímu je znovu zpoplatněno i o částku vynaloženou na neúspěšnou předchozí přepravu.

Zboží je uvedeno, že je k dodání do dvou týdnů. Jedná se o orientační dobu dodání. Je upřesněna informačním e-mailem.

Zboží je uvedeno, že je skladem v jiném místě než v Košicích. Termín dodání je do 10-ti dní, počítáno vždy od pondělí 9:00 hodin.

Zboží je uvedeno, že na dotaz nebo na poptávku. Termín dodání je prodávajícím zjištěn a tento orientační termín je kupujícímu písemně oznámen a odsouhlasen.

 Termíny dodání jsou pouze orientační. Prodávající nemůže garantovat přesné dodání od dodavatelů. Prodávající vynaloží co nejvíc úsilí, k tomu, aby co nejpečlivěji kupujícího informoval o aktuálním termínu dodání.

Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak byly uvedeny v objednávce kupujícího, který vyplnil prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, případně změny proti objednávce jsou kupujícím písemně stvrzeny, že se změnami souhlasí.

Prodávající může zboží zabalit i bez použití originál obalu od výrobce. Je to zejména proto, že nakupuje zboží v baleních po více kusech a prodává po jednom. Zboží je baleno s ohledem na přepravu tak, aby nedošlo k jeho poškození.

 V případě, že je ke zboží nebo objednávce přiřazen vzorek, rozumí se tím, že je vzorek kupujícímu poslán zcela zdarma a vybírá jej prodejce, pokud není uvedeno jinak.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého dokladu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená, byl zde patrný zásah nebo deformace a nebyl předem prodávajícím informován. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a zároveň informovat neprodleně (nejpozději do 20-ti běžných hodin) prodávajícího info@pikomal.com nebo telefonicky a pořídit fotografii balíku včetně samolepky křehké.

Uvnitř poškozenou zásilku je nutno neprodleně, (nejpozději do 20-ti běžných hodin) od obdržení, oznámit e-mailem na adresu: info@pikomal.com nejlépe s fotografiemi i přepravního obalu a sepsat škodní protokol (popis stavu a jak se na to přišlo) a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Je možno i zaslat fotografii nebo video záznam. V tomto emailu uvede číslo objednávky, aby byla ihned prodávajícím dohledatelná. V případě dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nejedna o porušení kupní smlouvy a kupující nemá žádná práva z vadného plnění a pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Zákazník bude neprodleně informován prodávajícím o dalším postupu a bude aktivně spolupracovat k jejímu vyřešení.

V případě, že se jedná o reklamaci zjištěnou až po vybalení svítidla nebo odzkoušení, dle charakteru závady kupující kontaktuje prodávajícího s těmito údaji:

-        Číslo objednávky nebo faktury.

-        Číslo artiklu, na kterém byla zjištěna závada, popis závady, nejlépe připojena fotografie.

-        Návrh řešení reklamace.

Kontaktovat může na telefon 603 885 898 nebo na e-mail info@pikomal.com, kde bude zkonzultován postup reklamace.

Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu. V případě, že je dohodnuto odeslání zboží zpět na adresu prodávajícího, je kupující povinen zboží odeslat tak, aby bylo v maximální míře zabráněno dalšímu poškození zboží. Reklamace je vyřízena buď výměnou vadného dílu, opravou, nebo slevou z kupní ceny. Pokud to není možné, výměnou celého výrobku.

V případě uznání reklamace jsou náklady na dopravu hrazeny kupujícímu. Případné vrácení uhrazené částky je nejpozději do 30dnů na účet kupujícího.

Prodávající nepřebírá zásilky zaslané na dobírku, pokud si je tak sám písemně neobjednal.

V případě neuznané reklamace jsou závady odstraněny za úplatu, případné vícenáklady prodávajícího jsou kupujícímu přeúčtovány a kupující souhlasí s jejich úhradou.

Prodávající umožňuje Odběratelovi 1, odstoupit od smlouvy do 14dnů od převzetí zboží. Do této lhůty jsou počítány i nepracovní dny. Do této lhůty nemusí být zboží odesláno zpět prodávajícímu.

Odběratel 1 splní podmínku, pokud svůj úmysl k odstoupení od smlouvy oznámí písemně prodávajícímu na email info@pikomal.com a to včetně čísla objednávky nebo faktury nebo písemně poštou na Dagmar Toušková, Košice 24, 285 04 Uhlířské Janovice. V textu Odběratel 1 uvede výslovně, že se jedná o odstoupení z kupní smlouvy do 14dnů. Poté je Odběratel 1povinen zabalit zboží k přepravě tak, aby nedošlo k poškození, prodávající doporučuje pořídit před odesláním zboží fotografii pro případné řízení s dopravcem. Náklady na doručení prodávajícmu nese Odběratel 1.

Prodávající může uznat odstoupení od kupní smlouvy, pokud je mu doručeno zboží nepoškozené bez známek užívání, kompletní včetně všech příslušenství a případných dárků. Prodávající je oprávněn, pokud bude muset zboží uvést do prodejného stavu, účtovat vícenáklady. Výši vícenákladů si uplatní z částky, kterou požaduje Odběratel 1 k vrácení a Odběratel 1 souhlasí.

Prodávající se zavazuje uhradit částku vyplývající z odstoupení od kupní smlouvy na účet Odběratele 1 nejpozději do 30 dnů od obdržení zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy není umožněno Odběrateli 2.

VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Kupující je povinen se s nimi seznámit. Případné dohodnuté odlišnosti mezi prodávajícím a kupujícím jsou vždy písemně e-mailem potvrzeny.

Pokud je kupujícím objednávka vystavena omylem, je nutno nejpozději do 2hodin od odeslání objednávky kontaktovat prodávajícího a písemně po té objednávku stornovat.

Kupující je srozuměn s tím, že Prodávající je oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu měnit. O změně VOP Prodávající bude informovat Kupujícího prostřednictvím emailu, který uvedl Kupující v objednávce.

V případě mimosoudního sporu kupujícího a prodávajícího se může kupující obrátit na Českou obchodní inspekci, adresa: Štěpánská 567, Praha 2, 120 00. www.coi.cz

V souvislosti s plněním povinností ochrany osobních údajů ve smyslu článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti ze zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) plní prodávající dle dokumentu GDPR – osobní data (klikněte ZDE)

Platnost: od 06.01.2022

podepsána Dagmar Toušková